Tett oppfølging av lærlinger med helseplager gir fagbrev og jobb

Ung mann i gravemaskin
Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene samarbeider med bedrifter om å rekruttere og lære opp ungdom til å bli dyktige fagarbeidere, og gir tett oppfølging til de som trenger det. Foto: Benny Engelstad.

Opplæringskontoret følger opp lærlinger, og gir ekstra oppfølging til de som har psykiske plager eller andre utfordringer. Den tette oppfølgingen gir resultater: 95 % av lærlingene fullfører fagbrevet og går videre i utdanning eller jobb.  

Av Tone Skau Jonassen
Seniorrådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) er en organisasjon som samarbeider med bedrifter i alle fylker i landet om å rekruttere og utdanne ungdom til å bli dyktige fagarbeidere innen anleggsbransjen. De besøker ungdomsskoler og videregående skoler for å rekruttere ungdom, følger opp lærlinger i bedrifter og gir råd til bedriftene under lærlingetiden. Et av landets ti OKAB-kontorer finner du i Tønsberg. Kontoret dekker Buskerud, Vestfold og Telemark.

Rekrutterer elever allerede i ungdomsskolen

Opplæringskonsulent Benny Engelstad ved Opplæringskontoret i Buskerud, Vestfold og Telemark. Foto: Kirsten Engelstad.

OKAB begynner arbeidet med å rekruttere elever på ungdomsskolen. De prater med elever og rådgivere og skaper interesse for anleggsbransjen og mulighetene som ligger der. I tillegg har de egne samlinger for utdannings- og yrkesrådgiverne i skolene.

Den viktigste rekrutteringsarenaen er og Bygg – anlegg (BA) og Teknologi- og industrifag (TIP) vg1. Her går elevene som skal fortsette på anleggsteknikk-linjene det andre året på videregående.

– Vi samarbeider veldig bra med disse linjene, forteller opplæringskonsulent Benny Engelstad ved OKAB i Buskerud, Vestfold og Telemark. Det rekrutteres fra fem videregående skoler i regionen; Lunde, Re, Saggrenda, Numedal og Ål. I tillegg får de elever fra flere landslinjer i Norge. – Herfra kommer det ca. ti elever hvert år med gode karakterer, fortsetter Engelstad.

Samarbeidet mellom skole, elev og bransje gir gode prosesser. Vanligvis kommer eleven over i en bedrift som passer eleven godt, og omvendt.

Får hjelp til psykisk helse og rus

– Det er viktig å bli kjent med eleven. De har en fasade og vil ikke alltid åpne seg. Vi får ikke innsikt i elevenes tidligere skoleforhold, og møter elevene med blanke ark. Det kan gå litt tid før vi forstår at her blir det noen utfordringer, forteller Engelstad.

Problemene elevene har kan være sammensatte. Det er noen diagnoser som går igjen, for eksempel ADHD og lese- og skrivevansker. OKAB fanger også opp noen utfordringer knyttet til rus. I den sammenheng kjører de samlinger der de har fokus på rus med foredrag fra eksterne. Ungdommene kommer i etterkant av foredraget og snakker om sine utfordringer med ansatte i OKAB.  – Her samarbeider vi med bedriftshelsetjenesten Avonova, der OKAB har tegnet en avtale om profesjonell hjelp. De elevene som har problemer med psykisk helse og/eller rus får spesiell oppfølging hos Avonova.

– Jeg har blitt oppringt om natta av lærlinger, som ikke orker mer og ønsker å ta sitt eget liv. Disse får direktenummeret til helsepersonell i Avonova, og får umiddelbar hjelp av dem, forteller Engelstad.

Tett kontakt er avgjørende for å lykkes

– Her på kontoret er vi seks ansatte, og snart blir vi sju, sier Engelstad og fortsetter: – Det er mange lærlinger per ansatt. Vi reiser rundt og intervjuer og bidrar til å ordne læreplass og tegner lærlingekontrakter.

– Hvis vi får en telefon om at det er problemer med lærlingen, drar vi ut med en gang for å hjelpe til å løse problemene. Noen ganger klarer vi det, andre ganger må de over i en annen bedrift.  Det er viktig å være veldig tett på, understreker Engelstad.

– Rundt ti prosent trenger oppfølging for å fullføre læreperioden. Av disse er det ca. fem prosent som trenger ekstra oppfølging. Ekstra oppfølging kan for eksempel være at vi tar eleven med på et besøk på AiR, slik at de får et innblikk i hva et opphold innebærer og kan finne ut om det er noe for dem, forteller Engelstad.

Han viser til samarbeidet med UngRehab ved Rehabiliteringssenteret AiR på Rauland. I 2022 har tre elever hatt opphold ved AiR. De tre er nå i lære. – Uten dette oppholdet hadde de sannsynligvis sluttet, sier Engelstad.

NAV ser mulighetene for unge i anleggs- og bergverksbransjen

– Samarbeidet mellom lærling, skole og bedrift er avgjørende. Hvis vi ikke fanger opp utfordringene, så går det dårlig – neste stopp blir NAV, sier Engelstad. – Vi samarbeider noe med NAV. De ser at denne bransjen kan være en plass for mange unge, og dermed få de unge i arbeid, fortsetter Engelstad.

Ung mestring i gravemaskin. Foto: Benny Engelstad.

Flere søkere på yrkesfag enn studiespesialisering

De unge har trua på at de får jobb, og de aller fleste har valgt riktig når de starter som lærling. Entreprenørene er flinke til å ansette dem etterpå. Bedriftene har skjønt at de må rekruttere for å holde hjula i gang.

Det er 10 forskjellige OKAB kontorer i landet, med ulike måter å jobbe på. Alle har hvert sitt styre og er bransjeeide opplæringskontor. De hjelper lærlingene og firmaene, og legger til rette for lærekontraktene og sikret læreløp. Disse kontorene opprettholder rekrutteringen til anleggs- og bergverksbransjen, slik at bransjen får de folkene de trenger. OKAB sitt tilbud har økt i omfang, og bransjen har hatt vekst.

– I 2018 var det ca. 120 lærlinger i vår region. I 2022 runder vi 450 lærlinger, sier en engasjert Engelstad og fortsetter: – Skoleåret 2021/2022 var første året der det var flere søkere på yrkesfag sammenlignet med studiespesialisering.

Går videre til jobb eller studier

– Etter fullført fagbrev tar noen videreutdanning. En del tar påbygg og går videre mot teknisk fagskole og ingeniørstudier. De aller fleste kommer i jobb, forteller Engelstad.

– Ca. 95% fullfører, mens kanskje 5% stryker. Vi har gode resultater fordi vi er tett på gjennom hele løpet, og ser dem og setter inn tiltak ved behov, sier Engelstad.

Engelstad kjenner ikke til noen andre i Norge som jobber slik som OKAB Buskerud, Vestfold og Telemark. Samarbeidet med Avonova og AiR gjør at flere fullfører og kommer seg i jobb.

Vil du vite mer om ungt utenforskap?
På vår temaside om ungt utenforskap finner du rapporter, opptak av webinar og annet bakgrunnstoff

Fakta om Opplæringskontoret for anleggs- og bergverksbransjen (OKAB)

  • Opplæringskontoret for anleggs- og bergverksbransjen er et samarbeidsorgan mellom bedrifter om inntak og opplæring av lærlinger og lærekandidater.
  • Hjelper lærlingene og firmaene å legge til rette for lærekontraktene og sikre læreløp.
  • Jobber for å opprettholde rekrutteringen til anleggs- og bergverksbransjene, slik at de får de folkene de trenger.
  • Det finnes 10 forskjellige bransjeeide OKAB-kontorer i landet, med ulike måter å jobbe på.

Serie: Tiltak som hjelper unge inn i utdanning eller jobb
Denne artikkelen er en del av en serie som viser eksempler på tiltak som vil hjelpe unge med helseplager inn i utdanning eller jobb.

I artikkelserien får du blant annet lese om:
> Krokeide videregående skole – landsdekkende skole som tilbyr opplæring for personer med psykiske/fysiske utfordringer eller lærevansker
> Windjammer – livsmestringsprogram for unge, en måneds tokt på seilskuta Christian Radich
> Lavterskel helsetilbud ruster studentene for arbeidslivet
> Back to school/stay at school – NAV gir tidlig og tett oppfølging av elever som står i fare for å falle ut av skolen på to videregående skoler i Midt-Telemark
> Gamingkontakten – et landsdekkende tilbud for barn og unge som isolerer seg gjennom gaming. Målet er å hjelpe de ut av sosial tilbaketrekning og inn i skole eller fritidsaktiviteter.
> Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene, som tilbyr ekstra oppfølging for lærlinger med helseplager og andre utfordringer