Hva skjer med oss når vi får kreft og ikke lenger kan jobbe eller må jobbe deltid?

Arbeid betyr mye for vår identitet. Hva skjer med oss når vi får kreft og ikke lenger kan jobbe, eller må jobbe deltid? Vi har snakket med tre dansker som forsker på kreft og arbeid.

Av Bjørn Kvaal

Kvinnelige kreftpasienter og arbeidsdeltakelse

Navn: Louise Sofia Madsen
Stilling:
Antropolog, Phd-kandidat, Fakultet for helse ved Aarhus Universitet og DEFACTUM.

Hvorfor er det viktig å forske på kreft og arbeid?

Fra venstre: Maria Aagesen, Rikke Rosbjerg og Louise Madsen undersøker hvordan prosessen med å komme tilbake i arbeid etter en kreftdiagnose kan bli best mulig
Fra venstre: Maria Aagesen, Rikke Rosbjerg og Louise Madsen undersøker hvordan prosessen med å komme tilbake i arbeid etter en kreftdiagnose kan bli best mulig

Mange som overlever kreft får langvarige fysiske, kognitive, mentale og sosiale utfordringer etter at behandlingen er avsluttet. Å komme tilbake til arbeid er ofte en ambivalent prosess rundt økonomi, rettigheter og personlige forhold. Det er viktig å forstå hvordan prosessen med å komme tilbake i arbeid kan bli best mulig.

Hva ville du finne ut?

Jeg har undersøkt hvordan kvinnelige kreftpasienter opplever prosessen fra å være i behandlingsforløp til å være klar til å kunne utføre normale arbeidsoppgaver igjen. Hensikten er å bidra til kunnskap om hvordan vi best mulig kan støtte deres prosess med å komme tilbake til arbeid på en måte som gjør at hele personens livssituasjon tas i betraktning.

Hva fant du?

Utover å fokusere på den enkelte person som skal forberedes til å komme tilbake til arbeid, er det også viktig å være oppmerksom på omgivelsene, for eksempel arbeidsplassen. Det er viktig at denne forberedes på å ta i mot og inkludere personen på best mulig måte ut fra personens endrede livssituasjon, også på lang sikt. Her spiller samarbeidet mellom arbeids- og velferdsetaten og helsevesenet en viktig rolle for å skape et sammenhengende forløp, for å gi rett type støtte i de ofte langvarige utfordringene hos arbeidstakeren.

Hva kan funnene brukes til?

Studien bidrar til å utvide forståelsen for omgivelsenes betydning for den enkeltes muligheter for å komme tilbake og å bli værende i arbeid etter et kreftforløp.

Epost: lmaden@rm.dk

Les også: Ved LHL-klinikken på Røros er det særlig velutdannede kvinner som har hatt brystkreft som kommer til rehabilitering. Tilfeldig?

Betydningen av fysisk aktivitet for kreftpasienters tilbakeføring til arbeid

Navn: Rikke Rosbjerg
Stilling:
Psykolog, PhD-kandidat, Fakultet for helse ved Aarhus Universitet.

Hvorfor er det viktig å forske på kreft og arbeid?

Tilknytningen til arbeidsmarkedet har stor betydning for det enkelte menneske. I tillegg til økonomisk sikkerhet henger arbeid for mange også sammen med identitet, selvbilde og livskvalitet. For kreftpasienter representerer arbeid i tillegg hverdag, normalitet og å få tilbake kontroll på eget liv. Cirka 40 prosent av de som rammes av kreft er under 65 år, og er dermed i arbeidsdyktig alder. På grunn av de fysiske og psykiske følgene av sykdommen, opplever mange kreftpasienter og de som overlever sykdommen vanskeligheter i forhold til å kunne stå i arbeid, og når de skal tilbake til arbeid. Det er derfor viktig å forske på hvordan vi kan hjelpe kreftpasienter i forhold til deres arbeidsliv.

Hva ville du finne ut?

Hovedformålet er å undersøke betydningen av fysisk aktivitet for kreftpasienters tilbakeføring til arbeid. Det finnes stort forskningsmessig belegg for den positive betydningen av fysisk aktivitet, både psykologisk og fysiologisk, men betydningen av fysisk aktivitet for arbeidslivet til kreftpasienter er lite belyst. I prosjektet undersøkes også betydningen av den psykologiske faktor ”return to work self-efficacy” i sammenhengen mellom fysisk aktivitet og arbeid.

Hva fant du?

Jeg er ennå ikke ferdig med min PhD, så resultatene vil være klare høsten 2019.

Hva kan funnene brukes til?

Prosjektet forventes å kunne bidra til en økt forståelse av hva som påvirker tilbakeføringen til arbeid og muligheten for å stå i jobb etter en kreftdiagnose. Denne forståelsen forventes å kunne brukes i fremtidige rehabiliteringstilbud som skal fremme muligheten til å stå i jobb og tilbakevende til arbeid for kreftpasienter og de som overlever sykdommen.

Epost: Rikke.Rosbjerg@stab.rm.dk

Les også: Kreftrammede bedriftsledere i Norge etterlyser Nav

 

Når er kreftpasienter klare for å komme tilbake i arbeid?

Navn: Maria Aagesen
Stilling:
Forskningsassistent ved REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Danmark

Hvorfor er det viktig å forske på kreft og arbeid?

Stadig flere overlever eller lever lengre med kreftsykdom. Det er viktig at disse menneskene får best mulige forutsetninger og muligheter for å bli i eller vende tilbake til arbeid, fordi arbeid har stor betydning for vår identitet, mulighet for selvutvikling, selvtillit, sosialt liv pluss vår privatøkonomi. I tillegg sier mange kreftpasienter at det å komme tilbake til arbeid er et symbol på at være tilbake til det «normale liv».

Hva ville du finne ut?

Det er essensielt at tilbakevendelse til arbeid skjer når den enkelte er klar for det. Et kanadisk spørreskjema, Readiness for Return to Work Scale, kan indikere hvor den enkelte befinner seg i forhold til å vende tilbake til arbeid (parathetsstadier). Formålet med vår studie var å se på hvordan kreftpasienters stadier for hvor klar man er for å komme tilbake til arbeid utvikler seg over tid. Undersøkelsen gjaldt kreftpasienter som deltok i et rehabiliteringsopphold på fem dager etterfulgt av 12 uker hjemme, og deretter et oppfølgingsopphold på to dager.

Videre ønsket vi å undersøke om det var en sammenheng mellom parathetsstadier for å tilbakevende til arbeid og arbeidsstatus – altså om de kommer tilbake i arbeid eller ikke.

Hva fant du?

Resultatene viste at kreftpasienter fra første måling – altså ved begynnelsen av rehabiliteringsforløpet fram til de avsluttet rehabiliteringsforløpet, hadde forbedret sin ”readiness for return to work” signifikant. Vi fant imidlertid at det ikke var noen sammenheng mellom parathetsstadiene, og arbeidsstatus. Dette funnet sammenholdt med at det senere har vist seg at den danske utgaven av spørreskjemaet ikke er valid, som betyr at spørreskjemaet ikke kan brukes i sin nåværende form.

Hva kan funnene brukes til?


At vi ikke kan anvende Readiness for Return to Work Scale i klinisk praksis i sin nåværende form
. Dette gjør imidlertid ikke behovet for et slikt verktøy mindre, men vi må undersøke videre hvilket redskap som kan brukes. Eventuelt at vi selv lager et verktøy som passer inn i det nordiske velferdssystemet og arbeidsmarkedet.

Se prosjektbeskrivelse 
Se presentasjon og abstrakt fra Nordic Conference in Work & Rehabilitation
Les artikkel om Return To Work instrument fra Danmark, i Journal of Occupational Rehabilitation. Artikkelen er skrevet i samarbeid med leder Chris Jensen ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.

Epost: maria.aagesen@rsyd.dk