Dette lærte de på Åpen arena

Dette mener tre av deltakerne om Åpen arena-samlingen i Drammen i april.

 

Navn: Inge Holsen

Stilling: Teamleder ARR ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter (RKHR)

Alder: 33 år

Hvorfor deltok du på Apen arena?

– RKHR sit i kjernegruppa for ARR og skal bidra til å vidareutvikle feltet. Det er viktig å ha representantar frå klinisk arbeid med på forsknings- og utviklingsarbeid, som er grunnen til at eg deltok.

Du deltok i gruppen «FOU-strategi – innsikt og perspektiver». Hvorfor denne gruppen?

– Ønska resultat frå gruppa var å komme med innspel til felles forskningsstrategi, noko vi oppnådde. Gjennomføringskraft i form av at konkrete innspel vert formidla vidare til rette vedkommande. Eg opplever at prosessen gav resultat og vi fekk tankar om kva vi i klinisk praksis kan gjere for å betre tilbodet. Blant anna det å tidleg sile ut kven som treng spesialisert rehabilitering og kven som truleg vil greie seg utan. I dag er det noko tilfeldig og utveljinga kan truleg gjerast betre.

Noe du lærte på samlingen som du har tatt med deg tilbake i jobben?

– Personleg var diskusjonane om kva felt det vil være viktig å forske på framover, med både arbeidsliv og haldningar til arbeid i endring, spennande.

 

Navn: Ole Jo Kristoffersen

Stilling: Direktør ved Stiftelsen Hernes Institutt

Alder: 57

Hvorfor deltok du på Åpen arena?

– Jeg sitter i kjernenettverket og deltar for å treffe andre med samme ansvarsområder som meg. Det er viktig å utveksle erfaringer og informasjon for oss i ARR nettverket, både på systemnivå – altså innenfor politikk, overfor myndigheter også videre, og på faglig nivå.

Du deltok i gruppen «FOU-strategi – innsikt og perspektiver». Hvorfor denne gruppen?

– Jeg ble plassert i denne gruppen sammen med blant annet ledere fra andre institusjoner. Arenaledelsen hadde satt sammen dette veldig bra, og med dette tema var det viktig at gruppen var satt sammen at medlemmer med noenlunde lik bakgrunner.

Oppnådde du og gruppen noen konkrete resultater?

– Det mest konkrete ble at vi fra mitt ståsted kom opp med mange faktorer som påvirker utvikling av ARR på systemnivå. Det er viktig at vi ledere er samstemt om dette, slik at vi blant annet kan samarbeide om konkrete gjøremål og utfylle hverandre.

Gruppen skulle skape gjennomføringskraft. Skjedde det?

– Samlingen ble en idemyldring, og gjennomføringskraften ligger vel i at vi fikk systematisert gruppens tilbakemeldinger, og at dette materialet blir oversendt til kjernenettverket som viktig grunnlagsmateriale for arbeidet med strategien.

Noe du lærte på samlingen som du har tatt med deg tilbake i jobben?

– Samlingen ble for meg enda et bevis på hvor viktig det er å komme sammen for å diskutere og snakke sammen. Jeg kommer alltid tilbake med mer kunnskap enn det selve Arenaen ga meg, gjennom mingling og uformelle samtaler over kaffekoppen. Det er ikke slik at om du er direktør så må alle innspill som er vettuge for deg komme fra andre direktører, men du plukker opp innspill, erfaringer og meninger fra alle du snakker med i løpet av Arenaen. Samtidig kunne jeg tenkt meg at vi hadde vært litt mer informert om detaljer i programmet før arenaen, slik at vi kunne være bedre forberedt. Tema samskaping er sammensatt og vidt, og jeg må bruke tid på å grave litt i egen kunnskap- og erfaringsbase for å kunne være en bidragsyter i slike arbeidsgrupper.

 

Navn: Håkon Lund

Stilling: Seniorrådgiver – lege, Helsedirektoratet

Alder: 52

Hvorfor deltok du på Åpen arena?

– Jeg har deltatt tidligere, og har alltid blitt inspirert og fått ekstra energi og entusiasme og lært mye. Derfor var det lett å rydde plass i kalenderen for dette.

Du deltok i gruppen «FOU-strategi – innsikt og perspektiver». Hvorfor denne gruppen?

– Jeg ble invitert til å delta. Jeg antar at dette var for å tilføye en vinkling sett fra der jeg jobber. Problemstillingen er dessuten relevant for de oppgavene jeg har i jobben, så det var lett å takke ja til invitasjonen.

Oppnådde du og gruppen noen konkrete resultater?

– Helt klart! Det var utveksling av mange viktige tanker og argumenter. Dessuten fikk vi skrevet det ned, strukturert stoffet og prioritert. Jeg har tro på at den endelige rapporten blir nyttig.

Gruppen skulle skape gjennomføringskraft. Skjedde det?

– Det kom opp ideer som kan tas videre i nettverket til institusjonene som yter arbeidsrettet rehabilitering. Vi vil kunne bli mer koordinerte i forsknings- og utviklingsaktiviteter. Det kom også opp ideer om tiltak som kan tilrettelegge for forskning.
Jeg tror at forskning kan hjelpe oss å få til ennå mer virksomme tjenester. Slik kan arbeidstakere, arbeidsgivere, brukere og pasienter få hjelp til å mestre helse- eller andre problemer som hindrer gode liv, aktivitet og arbeidsdeltakelse.

Noe du lærte på samlingen som du har tatt med deg tilbake i jobben?

– Jeg tror tankene i gruppen, rapporten og en eventuell strategi om forskning og utvikling på dette området kan fungere som er viktig innspill til å løse oppdraget som Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har gitt til henholdsvis Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet.
Dette har bakgrunn i at Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet skal samarbeide om å utvikle arbeid-helseområdet som et fagfelt, og blant annet bidra til å videreutvikle tjenester med god effekt til personer som trenger samtidige helse- og arbeidsrettede tjenester for å forbli eller komme i arbeid. Tjenestene skal være rettet mot både arbeidstakere, arbeidsgivere, sykmeldte og mottakere av arbeidsavklaringspenger med arbeid og bedre helse som mål. Målsettingen er dessuten at deltakelse i arbeid skal være en del av behandlingsopplegget der kunnskapsgrunnlaget tilsier at dette vil gi positiv gevinst for helse og/eller arbeidsdeltakelse. Som ledd i dette bes direktoratene vurdere om det bør lages anbefalinger for tjenesteutøvere innen både helse- og arbeidssektor.

Ideene og tankene fra denne gruppa vil bli tatt med inn i arbeidet med å løse dette oppdraget.