– Mange skal bistå pasienten. Da må vi snakke om forventninger og roller.

Mari Klokkerud, leder av regional kompetansetjeneste for rehabilitering
– Pasienter sendes i dag til arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten «fordi Nav krever det» uten at verken pasient eller fastlege har tro på opplegget. Åpen arena kan bli en god anledning til å snakke sammen omkring roller og kompetanse som omgir pasientene, mener Mari Klokkerud.
Mari Klokkerud ser fram til Åpen arena, og til å diskutere arbeidsrettet rehabilitering med klinikere, forskere, brukere, politikere og byråkrater.

Navn: Mari Klokkerud
Stilling: Leder, Regional kompetansetjeneste for rehabilitering Helse Sør-Øst (RKR)
Bakgrunn: Er utdannet ergoterapeut og har en Phd fra Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo

Av Bjørn Kvaal
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Hvorfor skal du på Åpen Arena? 

– Arbeid skal være mål og middel i all rehabilitering, og som leder for en kompetansetjeneste innen rehabiliteringsfeltet, så er det viktig å være på en arena som har som mål legge grunnlaget for en god strategi for arbeid- og helseområdet.

Hva er dine forventninger til samlingen?

Jeg forventer gode diskusjoner mellom klinikere, forskere, brukere, politikere og byråkrater. Målet må være at dette resulterer i en tydelig kunnskapsbasert retning for arbeid og helse og arbeidsrettet rehabilitering inn i de kommende årene.  Og så må vi slutte å bruke helseressurser på tiltak som vi vet ikke fører noen vei.

Har du synspunkter på strategien som du vil ta opp på Åpen arena? 

– Det er viktig at en ny strategi blir tydeligere på ansvars- og kompetanseavklaring mellom primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og Nav. I dag sendes mange pasienter til arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten «fordi Nav krever det» og uten at verken pasient eller fastlege tror at rehabiliteringen vil føre frem til målet om arbeid. Arbeidsrettede rehabiliteringstiltak kan være nyttige virkemidler, men forutsetter at den det gjelder er motivert for endring og egeninnsats og har tro på at målrettede rehabiliteringstiltak vil være til nytte.

Hva tenker du om at de to direktoratene bruker denne arenaen til å samle innspill fra mange og ulike folk? 

Dette er en god arena hvor direktoratene har en unik mulighet til å lytte til praksisfeltet. Kunnskapsbasert praksis bygges som kjent opp av de tre elementene forskningsbasert kunnskap, brukerkunnskap og erfaringsbasert kunnskap, og en god strategi må bygge på dette. 

Hva tenker du om at deltakerne selv bygger programmet gjennom metoden Open space? 

– Jeg kjenner ikke godt nok til metoden til å kunne si noe om dette, men gleder meg til å oppleve metoden og se hvordan det fungerer.

Vil du bli med å påvirke arbeid- og helsestrategien?
Meld deg på Åpen arena