Nå kan du påvirke arbeid- og helsestrategien

Lund og Dokken
Hvilke forskrifter står i vegen for å få folk i arbeid? Hva slags kunnskap bør arbeidsgiver ha for å ta den vanskelige samtalen med medarbeideren? Hva slags hindringer møter fysioterapeuter i møtet med Nav? Nå kan du være med og påvirke arbeid og helse-strategien.

Av Bjørn Kvaal

Helsedirektør Bjørn Guldvog og arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng er opptatt av koordinert og samtidig innsats fra helse- og arbeidssektoren. Derfor lagde Helsedirektorat og Arbeids- og velferdsdirektoratet en felles strategi i 2016. Den heter Arbeid og helse – et tettere samvirke.

Bakgrunnen er at for de fleste mennesker er det helsefremmede å være i arbeid. Direktoratene vil at langt flere skal få muligheten til arbeide til tross for et helseproblem. Og at de skal arbeide så mye som helsen tillater.

Kjør debatt!

Nå skal strategien revideres. Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering sammen med Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer derfor til Åpen arena i Drammen 22. og 23. januar 2019.

– Nav og Helsedirektoratet trenger å styrke samarbeidet sitt. Samtidig har ingen av oss fasiten på hvordan arbeid og helse-strategien skal bli bedre. Det eneste som er sikkert er at den bare blir bedre når vi og brukerne deler erfaringer og meninger.

Det sier seniorrådgiver Karina Therese Dokken i Arbeids- og velferdsdirektoratet og rådgiver Håkon Lund i Helsedirektoratet.

De skal delta på samlingen i Drammen. Dokken skal i tillegg være støttefasilitator når metoden Open space tas i bruk under møtet.

Håkon Lund i Helsedirektoratet og Karina Therese Dokken i Arbeids- og velferdsdirektoratet ønsker bred deltakelse og mange meninger under Åpen Arena. (Foto: Bjørn Kvaal)

Nærmer seg hverandre

Dokken og Lund  ser mange tegn på at ansatte i de to direktoratene og ansatte i helsefeltet og Nav-feltet nærmer hverandre i forståelsen av arbeidets betydning for god helse. Stadig flere mener det også er viktig at mange aktører samarbeider for å få sykmeldte tilbake i jobb.

Men mye gjenstår. Blant annet peker de på ulike utdanninger, for eksempel har en jurist eller sosionom hos Nav en annen rolleforståelse og andre oppgaver enn en fysioterapeut eller en sykepleier. Mens Nav ofte kan definere sin rolle fylkesvis, har helsearbeideren en kommune eller et helseforetak å forholde seg til. Og mens en Nav-ansatt skal følge et nokså klart regelverk, har en lege en rekke mulige diagnoser som skal vurderes når pasienten har vond rygg.

Og mange profesjoner og utdanninger slår ofte ring om sin utøvelse. Derfor er det vanskelig å få for eksempel en modul om arbeid og helse inn i aktuelle utdanninger slik det er omtalt i Rethos.

Håper på bred deltakelse i Drammen

– Tross dette har vi likevel svært mye som forener oss når vi skal jobbe for et felles mål, slik strategien forventer av oss. Og vi er på rett veg. Men mye gjenstår, sier Dokken og Lund.

De håper på et bredt spekter deltakere på Åpen arena som sammen vil bidra med sine ulike perspektiver, slik som:

  • arbeidsgivere og arbeidstakere
  • førstelinjetjenesten og fellesenhetene i Nav og helsevesenet
  • tilbydere av arbeidsrettet rehabilitering eller behandling
  • Frisklivs-medarbeidere
  • folk som jobber i bedriftshelsetjenesten
  • tilbydere og brukere av tjenestene som har følt på kroppen hva som hemmer og fremmer deres deltakelse i arbeidslivet
  • HR-medarbeidere
  • arbeidsmedisinere
  • ansatte i de to departementene og direktoratene
  • forskere

Kan mer frihet gi bedre valg?

– Hva slags innspill ønsker dere?

– Alt mulig som deltakerne vil dele. Så vil gruppene diskutere seg fram til de beste forslagene, sier Lund.

Han har vært med å skrive forskriften. Lund vil derfor ikke legge føringer nå på hva han mener er sterke og svake sider etter tre års erfaring med den.

– Men skal jeg trekke fram ting jeg har hørt fra ansatte i Nav og helsevesenet, så snakkes det for eksempel om at dagens finansiering av helsetjenestene ikke er ideell for å få til en god innsats innen forebygging av helseproblemer. Pengene følger pasienten og er basert på reparasjon og ikke forebygging. Burde Nav og helsefeltet få til felles rapportering av resultatene de oppnår, siden de nå ofte skal jobbe med den samme brukeren eller pasienten? Og hva om brukeren, for eksempel kommunen eller pasienten, fikk mere frihet og tillit til å ta egne valg? sier Lund.

Vil normalisere helseplager

Dokken er opptatt av hvordan lette og moderate psykiske problemer og muskel- og skjelettplager kan normaliseres uten å bagatelliseres.

– De fleste av oss vil få slike helseproblemer i livet. Hvordan kan vi da gjøre det litt mer akseptert og normalt i arbeidslivet? Og hvordan kan vi gi lederne økt forståelse om sin rolle, og gi kunnskap og derav mot til å ta den vanskelige samtalen med en ansatt på et tidlig tidspunkt? Da jobber vi forebyggende og helsefremmede, sier Dokken.

Hun legger til:

– Samtidig kan vi ikke kan bare jobbe med enkeltpersonen, vi må også jobbe med systemet – altså arbeidslivet og arbeidsplassen. Vi kan ikke drive arbeidsfokusert behandling (helse) eller aktivitet (Nav) hvis vi ikke involverer arbeidslivet og arbeidsplassene som brukeren/pasienten skal tilbakeføres eller inkluderes i.

– Og så bør vi å snakke om mellommenneskelige relasjoner og hva som er et godt arbeidsmiljø, og hva er den enkeltes ansvar og rolle her. De fleste er opptatt av dette, men hvordan opptrer vi overfor hverandre i praksis?, spør Lund.

Ønsker å bli utfordret

Han og Dokken ønsker at deltakere på Åpen arena kommer med åpent sinn, at de deler tanker og erfaringer og er løsningsorienterte.

– Utfordre regelverket, tenk utenfor egen boks, oppfordrer de.

Les mer om Åpen Arena og meld deg på, eller følg Åpen Arena på Facebook