Opptatt av kommunenes rolle i arbeid- og helsestrategien

Siri Bjaastad
Hva er kommunenes rolle i arbeid- og helsestrategien? Det er noe av det Siri Bjaarstad i Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid særlig kommer til å være opptatt av under Åpen arena.

Av Bjørn Kvaal
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Siri Bjaarstad i Napha kommer til Åpen arena blant annet for å lytte og å bidra rundt hva som bør bli kommunenes rolle i arbeid- og helsestrategien. (Foto: Roald Lund Fleiner, Napha)

Navn: Siri Bjaarstad
Stilling: Faglig rådgiver 
Arbeidsplass: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (Napha)

Bjaarstad har jobbet med arbeid og psykisk helse i 12 år, og har gode erfaringer med blant annet individuell jobbstøtte (IPS). Med sine arbeidsoppgaver der oppmerksomheten særlig er rettet mot arbeid og tiltak som skjer lokalt, vil hun være opptatt av hva som blir kommunenes rolle når arbeid- og helse-strategien skal revideres. Åpen arena er stedet.

– Hvorfor skal du på Åpen Arena? 

– Fordi jeg ønsker å lære mer om arbeid- og helsefeltet i Norge i dag, og fordi det er et felt jeg har vært engasjert i gjennom mange år. Jeg har jobbet spesielt med arbeid og psykisk helse siden 2008, da jeg var en del av Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse som veilednings- og oppfølgingslos i Nav. Som ansatt i Napha har jeg fått lov å følge og bidra inn i utviklingen av individuell jobbstøtte (IPS). Dette er en måte å jobbe på som jeg har enorm tro på, og som jeg håper vil bli enda mer utbredt i fremtida.

 – Hva er dine forventninger til samlingen? 

Jeg håper å møte mange nye folk som kan gi meg nye tanker og ideer som jeg kan ta med videre i mitt arbeid. Og så har jeg forventninger om å få et bredere blikk på arbeid- og helsefeltet. Det kan være nyttig å løfte blikket av og til, og det håper jeg denne konferansen kan bidra til.

 – Har du synspunkter på strategien som du vil ta opp på Åpen arena? 

Napha er kommunenes kompetansesenter, så jeg er ekstra interessert i kommunens rolle i revideringen av strategien.

Jeg tror kommunene har en viktig rolle innen arbeid- og helsefeltet fremover. De har tett kontakt med mange som ønsker å jobbe, og jeg mener ansatte i kommunene har viktig kompetanse å bidra med for å nå målene om flere i arbeid – på folks egne premisser. Kommunalt ansatte kjenner seg godt igjen i å sette brukerens egne mål og drømmer i sentrum, og jeg tror de ønsker å bidra mer til arbeidsinkluderingsfeltet.  

 – Hva tenker du om at de to direktoratene bruker denne arenaen til å samle innspill fra mange og ulike folk? 

Jeg synes det er flott av det inviteres bredt, og at de ønsker innspill fra ulike miljø som jobber med tematikken. Jeg tror vi trenger en bred tilnærming for å se nye muligheter.

 – Og så skal deltakerne selv bygger programmet, altså bruke en metode som kalles Open space? 

Jeg har ikke deltatt på Open Space tidligere, men har jeg tro på konseptet om aktiv deltakelse og engasjement. Det blir spennende å se hvordan det fungerer. Jeg gleder meg!

Vil du bli med å påvirke arbeid- og helsestrategien?
Meld deg på Åpen arena