Statsbudsjettet: Rehabilitering knyttet til arbeid og helse er viktig

Skjermdump: Forsiden på Nasjonalbudsjettet 2024, hentet fra regjeringen.no

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering noterer med tilfredshet at det i årets statsbudsjett legges opp til «å forbedre tilbudet innen rehabilitering og habilitering». Det pekes på at rehabilitering knyttet til arbeid og helse er et viktig område.

Av Chris Jensen
Leder, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

I statsbudsjettet pekes det blant annet på følgende tre punkter knyttet til fagfeltet arbeid og helse:

  • «Rehabilitering knyttet til arbeid og helse, rehabilitering og psykisk helse og muskel- og skjelettplager er viktige områder for regjeringens arbeid.»
  • «Evalueringen av opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering viser at det fortsatt er behov for å styrke kompetanse og kapasitet i rehabiliteringstjenestene, både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.»
  • «Det er også behov for bedre datagrunnlag til bruk i målrettet utviklingsarbeid i tjenestene.»

Samtidighet i behandling og arbeidsrettet bistand

Det blir også påpekt at «Samtidighet i behandling og arbeidsrettet bistand gir i mange tilfeller raskere overgang til arbeid og bedre helse. Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil i 2024 videreføre samarbeidet for å bedre tjenestetilbudet til personer som trenger samtidige helse- og arbeidsrettede tjenester for å forbli eller komme i arbeid.»

Dette er lovende, og like lovende er det at det påpekes at når kunnskapsgrunnlaget tilsier at fokus på arbeid vil gi positiv helsegevinst og livskvalitet, bør arbeid inn som mål i rehabiliteringstjenester.

Videreutvikler arbeid og helse som fagfelt

Bildet viser Chris Jensen, leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
Chris Jensen, leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering. Foto: Guro Lien

Kunnskapsgrunnlaget er imidlertid for tynt og det er derfor gledelig at Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet vil fortsette med samarbeidet om å utvikle arbeid og helseområdet som et fagfelt. Direktoratenes felles strategi for fagfeltet arbeid og helse, nasjonalt fagråd og felles faglige anbefalinger er viktige virkemidler.

Et samlende kompetansemiljø

Men dette er ikke tilstrekkelig. Vi noterer oss derfor med tilfredshet at Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet sammen med de regionale helseforetakene som noe helt nytt er gitt i oppdrag å vurdere behovet for å samordne og styrke kompetanse og kvalitet innen arbeid og helse på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, og utrede hvordan dette kan følges opp. Utredningen skal ferdigstilles innen utgangen av 2023.

Behovet for et mer samlet arbeid og helse-miljø, som kan samle og overføre kunnskap og kompetanse mellom forskning og praksis har vært ønsket i flere år. Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering har jobbet i dette fagfeltet helt siden opprettelsen og vi ser frem til å kunne bidra inn i dette arbeidet fremover.