Tiltak for å redusere langvarige og hyppige sykefravær i arbeidslivet: Et forskningskart

Bildet viser et ustnitt av forskningskartet
Foto: Skjermdump–utsnitt av forskningskartet

Et nytt forskningskart fra Folkehelseinstituttet (FHI) gir deg oversikt over forskning på tiltak som skal hindre langvarige og hyppige sykefravær i arbeidslivet. Nesten to tredjedeler er forskning på arbeidsrettet rehabilitering.

Av Monica Eftedal
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Av de 70 studiene som er med i oversikten, er det 46 studier på arbeidsrettet rehabilitering. Det er flest studier fra Norge, Sverige og Nederland.

Forskningskartet er derfor en god snarvei for deg som raskt vil ha en oversikt over relevante studier på fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering.

God oversikt over studier på arbeidsrettet rehabilitering

Forskningskartet gir deg en god oversikt over mange relevante studier på fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering, ikke minst mange av de norske studiene. Her finner du mye av forskningen som er gjort på tiltak for å redusere fravær i arbeidslivet.

Kartet gir deg mulighet til å gå inn på hver enkelt publikasjon, lese sammendrag og klikke deg videre for å laste ned artikler som er fritt tilgjengelige.

Arbeidsrettet rehabilitering var det tiltaket som det var forsket mest på (46 studier) etterfulgt av tiltak i regi av NAV/arbeidsmarkedsetat (8 studier). Seks studier omhandlet gradert sykmelding.

Oppfølgingen var oftest gjort av flere aktører eller en annen aktør enn NAV, sykemelderen eller arbeidsgiver (78 %).

Siden det var et kriterium om at forskningskartet skulle omfatte studier på personer med et aktivt arbeidsforhold siste 12 måneder og minst åtte ukers fravær i løpet av det siste året, faller noen relevante studier bort. Blant de som faller bort, er norske studier på studier på IPS (individual placement and support) og arbeidsfokusert kognitiv tilnærming.

Se det interaktive forskningskartet

Les FHI-rapporten

98 publikasjoner fra 70 ulike studier

Forskningsoversikten er laget av Folkehelseinstituttet (FHI) på oppdrag for Arbeids- og velfredsdirektoratet. Oppdraget gikk ut på å kartlegge forskning på tiltak for å hindre langvarige og/eller hyppige sykefravær i arbeidslivet, og dermed risiko for sykefraværsrelatert frafall fra arbeidslivet.

FHI gjennomførte et systematisk litteratursøk der de identifiserte 10 638 unike treff publisert i perioden 2001 til 2021. Av disse var 98 publikasjoner relevante, de representerte 70 ulike studier. De inkluderte studiene undersøker deltakernes retur til arbeid eller overgang til trygdeytelse/-bruk og gradert sykemelding etter gjennomført tiltak. Det var flest publikasjoner fra Sverige, Norge og Nederland.

Det interaktive forskningskartet ble utarbeidet som en del av oppdraget, og bidrar til å synliggjøre kunnskapshull på fagfeltet.