– Vi trenger tverrfaglige kommunale arbeid- og helsesentre

Silje Mæland
– Koordinering av arbeid og helse i kommunehelsetjenesten må styrkes, sier forsker Silje Mæland. Hun mener dette kan skje ved å opprette tverrfaglige kommunale arbeid- og helsesentre.

Av Bjørn Kvaal
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Silje Mæland ønsker felles verdigrunnlag og faglig plattform for arbeid- og helsefeltet i kommunene. (Foto: Bjørn Kvaal)

Navn: Silje Mæland
Stilling: Forsker/førsteamanuensis
Arbeidsplass: Universitetet i Bergen/NORCE

Mæland var én av de 150 deltakerne på Åpen arena i januar. Deltakernes oppgave var å gi innspill til arbeid- og helsestrategien fra 2016, som nå skal revideres.

Hva synes du om årets Åpen arena?

– Spennende og kreativ arena som ble en viktig møteplass mellom aktører på alle nivå innen arbeid og helsefeltet. Open space fungerte godt og var godt ledet. Denne formen la grunnlag for mangfold i innspill og diskusjoner.

Lærte du noe nytt?

– Jeg lærte masse nytt. Spesielt knyttet til HelseIArbeid-modellen, hvordan direktoratene tenker likt og ulikt, hvor utfordrende samhandling på tvers av nivå er, og hvor dårlige vi fremdeles er på å snakke sammen med pasienten i sentrum. Videre hvor vanskelig arbeid- og helsefeltet fremdeles er, hvor kritisk mange aktører er til fastlegens evne til å koordinere arbeid og helse, hvor dårlig system vi har i kommunene og hvor lite tro aktørene har på at kommunene kan være en arena for å løse mye av arbeid- og helseproblematikken

Fikk du delt kunnskap og erfaring du er opptatt av, i så fall hva?

– Ja, det fikk jeg gjennom to foreslåtte sesjoner med mange deltakere. Mangfoldet i deltakerne på gruppene var magisk med tanke på å få en god diskusjon på de problemstillingene og ideene jeg løftet frem. Konkret tok jeg opp koordinering av arbeid og helse i kommunehelsetjenesten. Dette endte i et konkret innspill til strategien: Tverrfaglige kommunale arbeid- og helsesentre for å fremme samtidighet i oppfølging av sykmeldte.

Det er mange synspunkter som kom opp, men var det noe som ble lite diskutert?

– Nei, ikke det jeg fikk med meg.

Hensikten med Åpen arena var å gi innspill til arbeid- og helse-strategien. Var innspillene som kom opp relevante?

– For å bruke et mantra fra Open space: De som kom var de rette personene, og de snakket. Dermed var det relevante innspill som kom opp.

Hva er det viktigste du mener direktoratene må ta med seg i strategien, når den nå skal revideres?

– Strategiens hovedmål må være å gjøre veien kortere for den sykmeldte og aktørene. Jeg tror dette bør gjøres gjennom tidlig individualisert kartlegging og tjenestesamhandling. Dette forutsetter forankring i kommunene der folk er friske, syke og bor. Jeg tar derfor til orde for tverrfaglige «HelseIArbeid»-helsehus basert i kommunene. Det blir viktig å utvikle en felles faglig plattform og verdigrunnlag for arbeid og helsefeltet i kommunene, og det må legges til rette for interkommunalt samarbeid mellom små kommuner gjennom digitale løsninger.

– Alle bor i en kommune, derfor trenger vi «HelseIArbeid»-hus i kommunene, mener Silje Mæland. Her har hun laget en skisse av forslaget.

Metoden for å gi innspill på til direktoratene kalles Open space. Var dette er god måte å gi innspill til direktoratene på, i forhold til for eksempel å sende inn skriftlige synspunkt?

– Hundre prosent bedre enn skriftlige innspill. Dette fungerte optimalt og ble virkelig en åpen arena for innspill og ulike perspektiv.