Kartlegging i praksis: Erfaringer fra Hernes institutt

Hernes Institutt er en av de få institusjonene som tilbyr arbeidsrettet rehabilitering, som bruker det visuelle kartleggingsverktøyet Vip 24. Attføringskonsulent Ine Hagen Bakken forteller her om kartleggingsprosessen på Hernes.

Av Bjørn Kvaal

Stiftelsen Hernes Institutt bruker kartleggingsverktøyet Vip24. Selv har Bakken vært sertifisert bruker av verktøyet i seks år, og har benyttet det sidene hun begynte ved Hernes Institutt i 2015.

Attføringskonsulent Ine Hagen Bakken på Hernes Institutt bruker noen ganger deler av kartleggingsverktøyet Vip 24 når hun jobber med pasientene. (Foto: Privat)

Kommer raskere til målet

– Kartleggingsverktøy er viktige. De kan øke pasientens bevissthet og forståelsen om eget liv. For oss ansatte gir det også ofte en raskere veg til forståelse av pasientens utfordringer, enn om vi skulle ha snakket oss gjennom en rekke tema for å få samme kunnskap, mener Bakken.

Hernes Institutt har til enhver tid cirka femti pasienter inne på opphold. Oppholdstiden er individuell, men seks uker er et utgangspunkt.

Pasientene deles i to grupper. Hver gruppe får oppfølging av et tverrfaglig team med fysioterapeut, idrettspedagog, lege, attføringskonsulent, arbeidsinstruktør og ergoterapeut.

Vil snakke jobb…

Bakken har en samtale med hver deltaker første eller andre dag under oppholdet deres. Jobb er en rød tråd i disse samtalene. Bakken er særlig opptatt av å finne ut av deltakerens forhold til arbeidslivet, til Nav, eventuell sykmelding eller utfordringer i jobben og om tidligere utdanning. Og om forhold til arbeidsgivere og kolleger, hvis den sykmeldte har jobb. Hun snakker også om arbeidsoppgaver de utfører, eventuell turnus og så videre.

Hensikten med denne praten er blant annet også å se hva de ulike aktørene – som Hernes institutt, arbeidsgiver, Nav og den sykmeldte selv, kan gjøre hvis det er jobbutfordringer for deltakeren. Blant annet om deltakeren trenger tilrettelegging for å kunne stå i jobb.

…og sjekke pasientens mål

– Vi ønsker en løs og ledig prat, særlig hvis deltakeren er spent og usikker på hva tiden på Hernes vil innebære. Samtidig er jeg målrettet i samtalen, fordi det er viktig at jeg tidlig får en innsikt i pasienten forventninger og mål om å komme tilbake i jobb eller ikke, sier Bakken.

Den neste kartleggingen av pasienten er hos lege og fysioterapeut. Deretter samles hele den tverrfaglige gruppen. Da gjennomgås alle inntrykk av pasienten, det hun eller han har fortalt, fysiske tester, pasientens ressurser og barrierer for arbeidsdeltakelse.

Vil finne 24-timersmennesket

Slik illustrerer Vip 24 24-timers mennesket

Kartleggingsverktøyet Vip24 tas ikke i bruk før etter tredje eller fjerde uke under oppholdet. Da har som regel pasienten blitt tryggere på opplegget, de har gjennomgått ryggskole, deltatt i kognitiv terapi og vært med på fysisk aktivitet og arbeidstrening.

Tankegangen bak Vip24 er blant annet å se hele mennesket, altså 24-timersmennesket med sine verdier, interesser og preferanser. Den tankegangen ligger også til grunn for arbeidet på Hernes, selv om de ikke har en bevisst og uttalt bruk av Vip24.

For mange spørsmål

– Vip24 er meget omfattende, og består av mange flere kartlegginger enn de jeg bruker. Jeg benytter derfor ikke hele Vip24 på noen av våre pasienter, sier Bakken.

Dette er noen av årsakene:

  • Vip24 er et omfattende verktøy. Det er derfor viktig å finne fram til pasientene som har best nytte av å svare på alle de 200 spørsmålene som verktøyet inneholder.
  • En del pasienter er ikke vant til å bruke PC, og synes det er komplisert å svare på alle spørsmålene her.
  • Mange av pasientene ved Hernes institutt har ikke utdanning ut over grunnskole. Snittalderen er cirka 48 år, få har etter- og videreutdanning eller formalisert sin kompetanse.
  • Mangel på kompetanse, og fordi mange bor på mindre steder hvor det er få jobbmuligheter, gjør at kartleggingsverktøyene mål om å få fram pasientens ressurser med tanke på ny jobb, ikke alltid er relevant.
  • En del pasienter har lese- og skrivevansker, og stadig flere pasienter er også født i andre land og behersker ikke alltid norsk godt nok til å svare på spørsmålene uten hjelp.

Noen av disse utfordringene kan Bakken bistå pasientene med ved å gå igjennom spørsmålene sammen dem.

90 bilder kan gjøre praten enklere

-Den bildebaserte interesseprofilen passer for personer med lese- og skrivevansker og fremmedspråklige, men også for ungdom og alle som foretrekker bilder foran tekst, sier Lise Fjæstad i Vip24.

– Vip24 har også en bildebasert interesseprofil. Dette skal bidra til å fremme refleksjoner, og er en enklere inngang ikke minst for dem som har lese- og skrivevansker, sier daglig leder Lise Fjæstad Simensen i CXS Nordic AS, som står bak Vip24.

Programmet har det Simensen beskriver som 90 tidsriktige bilder som gjenspeiler aktiviteter og arbeidsmiljøer. Dette er en tilleggsmodul i karriereprogrammet i Vip24.

Bildekortene kan være utgangspunkt for samtaler rundt interesser og egenskaper, arbeidslivets rettigheter og plikter, samfunnsfag og norsk kultur.

– Dette passer for ungdom og andre som foretrekker bilder framfor tekst, og er også egnet for personer som har utenlandsk bakgrunn og som ikke behersker norsk språk særlig godt. Den er egnet til karriereveiledning og norskopplæring knyttet til arbeidsliv, sier Simensen.

Fyller og tapper batteriet

Bakken opplever at mange pasienter synes utfylling av interesseprofil i kartleggingsverktøyet gir mening. Her kan de identifisere sine sterke og svake sider. Og hva de motiveres av. Avkryssingene her bruker Bakken når hun snakker med Nav for å kunne finne fram til arbeid som den sykmeldte vil trives best i.

Bakken trekker fram tegningen i kartleggingsverktøyet som viser et batteri. Illustrasjonen viser hva som tapper batteriet for energi og hva som gir påfyll. Bildet er gjenkjennbart for mange pasienter.

– Hva er du god på?

– Ofte leter pasienten etter sine begrensinger. Min jobb er blant annet å få dem til å vende blikket mot det de er gode på. Da er det nyttig at vi ser på svarene i Vip24 sammen, sier Bakken.

– Bidrar Vip24 til at dere gjør en bedre jobb med pasientene?

– Jeg ser at mitt og mine kollegers skjønn i arbeidet med pasientene er viktig, altså at vi ser pasientens ferdigheter og livssituasjon under ett. Dette kan igjen avgjøre om og når det er riktig å bruke Vip24. Er vi klar over verktøyets sterke og svake sider, så mener jeg det er relevant å bruke det på de måtene som vi mener er til beste for pasienten, sier Bakken.

Savner gammel test hos Nav

Samtidig savner hun interessetesten som Nav hadde tidligere som arbeidssøkende kunne bruke.

– Den var gratis, enkel og rask å bruke. Denne sammen med Vip24 kunne vært en god kombinasjon, mener Bakken.

Hun tror institusjoner som jobber med andre pasientgrupper enn de som Hernes institutt satser mot, kan ha enda mer nytte av Vip24. Hun tenker da på at pasientgruppene på disse institusjonene kan ha bedre forutsetninger for å mestre et skriftlig, databasert kartleggingsverktøy.

Les mer: Tips og verktøy til å utvikle kartleggingen i din klinikk