Tjenestetilbud som kan koble arbeid og helse: – Fretex får én av to i jobb

Teamlederne Janne Kuven og Bjarte Dag Oen ved Fretex Jobb i Bergen jobber med arbeidsforberedende trening. (Foto: Privat)

Hos Fretex Jobb i Bergen kommer én av to jobbsøkere på Arbeidsforberedende trening i jobb eller utdanning.  

Av Bjørn Kvaal       
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering     

Mange mennesker i arbeidsfør alder er utenfor arbeid eller utdanning på grunn av helserelaterte plager. De har behov for integrert veiledning og behandling – med fokus på både arbeid og helse. Hvordan kan dette gjøres? Hvilke ulike typer tilbud finnes? Dette vil vi vise eksempler på i en serie artikler her på arbeidoghelse.no denne våren.   

Fretex Jobb driver Arbeidsforberedende trening (AFT) på oppdrag fra Nav 15 steder i Norge. De har cirka 500 plasser, 89 av disse er i Bergen.  

Kobles arbeid og helse i AFT?

Arbeidsforberedende trening er for personer med sammensatte bistandsbehov som har nedsatt arbeidsevne og som har særlig usikre yrkesmessige forutsetninger. Ofte er helseproblematikken sammensatt. Det kan være muskel- og skjelettplager kombinert med psykiske utfordringer som for eksempel sosial angst. Målgruppen ligner altså målgruppen for tjenestetilbud som har sterke koblinger mellom arbeid og helse – for eksempel arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

Spørsmålet er: Kobles arbeid og helse i AFT?

I en rapport om AFT skriver Oslo Economics at opplæringsaktiviteter der hensikten er å bedre deltakernes psykiske helse og styrke deres sosiale kompetanse er en vanlig del av AFT-tiltaket hos mange av tilbyderne de har intervjuet. Å tilby eller tilrettelegge for fysisk trening er også vanlig.

I kravspesifikasjonen for AFT står det: «Det skal som hovedregel gjennomføres en oppstartsamtale mellom bruker, veileder i Nav og leverandør i løpet av første uke i tiltaket. Bestilling og målsetting med tiltaket skal være hovedinnhold i samtalen. I samtalen skal det kartlegges hvilke andre relevante instanser det skal samarbeides med for å sikre en god gjennomføring av tiltaket. Dette kan være for eksempel være fastlege, spesialisthelsetjeneste, hjelpemiddelsentral o.l. Det skal også vurderes behov for ulike typer tilrettelegging under gjennomføring av tiltaket.»

Hvordan ser dette ut i praksis, for eksempel ved Fretex Jobb i Bergen?

Følger opp seks jobbsøkere hver

– Nav har som målkrav at femti prosent av jobbsøkerne som henvises til oss skal komme i ordinært arbeid eller i utdanning. På landsbasis oppnådde Fretex 48 prosent i AFT-tiltaket i 2022. Vi tror at et integrert samarbeid mellom AFT og helsetjenestene kunne ha bidratt til at noen flere kom i ordinært lønnet arbeid.    

Det sier teamlederne Janne Kuven og Bjarte Dag Oen ved AFT hos Fretex Jobb i Bergen, som også viser til en rapport fra Oslo Economics når det gjelder evaluering av AFT og samtidige helsetjenester. 

I rapporten de viser til står det:

«I noen tilfeller er avslutning av tiltaket (AFT) begrunnet med at deltakeren starter med behandling i helsetjenesten. I slike tilfeller kan det være grunn til å vurdere om samhandling mellom arbeidsrettet oppfølging hos tiltaksarrangør og behandling i helsetjenesten vil kunne gi et bedre tilbud til deltakerne. For deltakere som går til behandling i helsetjenesten er det trolig hensiktsmessig at tiltaksarrangør har dialog med helsetjenesten om oppfølging av deltakeren. » 

– Jobbsøkerne har mange ressurser 

Det er Nav som søker inn deltakerne til Fretex Jobb. De 15 jobbkonsulentene i Bergen har ansvar for seks jobbsøkere hver.  Jobbsøkerne er mellom 19 og 65 år, og nokså likt fordelt på begge kjønn. 

Fretex Jobb følger opp jobbsøkerne i inntil 30 timer i uken. Tiltaksperioden er ett år, men kan forlenges med ytterligere ett år. Ut over oppstartsmøte med Nav, er det først og fremst potensielle arbeidsgivere Fretex er i kontakt med.   

– Åpenhet rundt psykisk helse har nok bidratt til at vi har fått en større målgruppe med mennesker med sammensatte helseutfordringer som skal delta på AFT. Oppmerksomheten og åpenheten rundt psykisk helse er på godt og vondt. Godt fordi det er bra med åpenhet, negativt fordi det lett kan bli for mye fokus på uhelse og begrensinger framfor å se på alle ressursene som jobbsøkerne har, sier Kuven.  

Hun har lederutdanning fra BI, har jobbet innen arbeid og inkludering siden 1994 og har erfaring med ulike tiltak. Oen er cand. mag med fag innen jus og administrasjon. Han har 13 år fra attføringsavdeling på Krokeide videregående skole. Oen har vært hos Fretex siden 2013.  

Snakker mål og muligheter 

Når jobbsøkerne starter i Arbeidsforberedende trening hos Fretex, informeres de om tiltakets innhold, mål og muligheter. Fretex kan blant annet bistå med karriereveiledning og støtte i overgangen mot lønnet arbeid eller studier.  

De forsøker tidlig å kartlegge og utforske jobbsøkernes interesser og ressurser, blant annet ser de på blant annet utdanningsbakgrunn og tidligere arbeidserfaring. Denne innsikten kobles mot oversikten Fretex har overfor arbeidsgivernes behov. 

Fokus på ordinære arbeidsplasser 

Fretex mener at alle kan arbeide hvis de får rett bistand. De har oppmerksomhet rettet mot hva som skal til for den enkelte for å nå målet om lønnet arbeid eller hvilken kvalifisering som er nødvendig for å bli attraktiv på arbeidsmarkedet. Arbeidsmetoden er basert på supported employment med verdier som brukermedvirkning, selvbestemmelse og verdighet.  

Det er viktig at jobbsøkeren eier sin egen prosess.  Jobbønskene som peker seg ut utforsker de sammen.  

Jobbkonsulentene i Bergen skal være godt orientert om arbeidsmarkedet i bergensområdet, og skal i jobbsøkerprosessen sammen med deltaker finne frem til en god jobbmatch. Oen og Kuven synes næringslivet i hovedsak er positive til å hjelpe med arbeidsinkludering av jobbsøkere som har som mål å fungere helt eller delvis i arbeid. Bedriftene ønsker ofte å fortelle om sin virksomhet og bidra til muligheter.  

Fretex satset tidligere mye på egne interne arbeidsarenaer som for eksempel butikker, tøyinnsamling og transport. Oppmerksomheten er nå flyttet fra skjermet arbeid til ordinære arbeidsplasser.    

Har livserfaring og forståelse 

I rapporten fra Oslo Economics står det også noe om hvor mange som kommer i arbeid etter AFT:   

«28 prosent av deltakerne i AFT går over til arbeid noen måneder etter tiltaket, og to år etter står fortsatt 24 prosent i en eller annen form for arbeid. Mange av disse er i lave stillingsprosenter. Samtidig er det også mange som går over til uføretrygd etter avslutning av AFT. Disse resultatene fremstår som sammenlignbare med alternative tiltak. Til sammenligning er overgang til arbeid etter andre tiltak innen arbeidspraksis, arbeidsrettet rehabilitering og avklaring på 31 prosent seks måneder etter tiltaksslutt».  

 AFT-lederne hos Fretex i Bergen legger til at jobbkonsulentene hos dem har livserfaring og forståelse for mennesker i sin helhet.  

– Viktig med godt oppstartsmøte 

– Nav har som oppdrag å få brukere i arbeid. Men det er ikke alltid så lett å vite nøyaktig når man er klar for å satse på arbeidsforberedende trening. Derfor er oppstartsmøte med bruker, Nav og oss viktig. Felles målforståelse og samhandling gir gode muligheter for bærekraftig formidling, sier AFT-lederne hos Fretex i Bergen.  

Artikkelserie: Tjenestetilbud som kobler arbeid og helse

Mange mennesker i arbeidsfør alder er utenfor arbeid eller utdanning på grunn av helserelaterte plager, og har behov for helhetlig veiledning og behandling – med fokus på både arbeid og helse. Hvordan kan dette gjøres? Hvilke ulike typer tilbud finnes? Det er temaet for serien denne artikkelen er en del av.

I artikkelserien får du se eksempler på hvordan arbeid og helse kobles i praksis i:
Nav arbeidsrådgivning
Arbeidsrettet rehabilitering i regi av spesialisthelsetjenesten
Arbeidsrettet rehabilitering i regi av Nav
Fontenehus
HelseIArbeid
Senter for jobbmestring
Arbeidsfokus i fastlegekontor
Kreftrehabilitering med jobbfokus
Arbeidsforberedende trening (AFT)
En deltaker ved «Arbeidsfokus i fastlegekontor»

Les mer om tjenestetilbud som kobler arbeid og helse >

Koblingene mellom arbeid og helse står sentralt i den nasjonale strategien for arbeid og helse: «Målet med den reviderte strategien er å utvikle arbeid- og helseområdet som fagfelt, ved at forvaltning, fagfelt og de det gjelder, skaper effektfulle koblinger mellom arbeid og helse».
Les mer: Den nye strategien for arbeid og helse er klar >
Les «Strategi for fagfeltet arbeid og helse» (pdf)

Vil du vite mer om arbeid og helse?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt eller ta en kikk på temasiden om arbeid og helse – der finner du en oversikt over forskning, kurs og andre ressurser >