Tjenestetilbud som kobler arbeid og helse: Nav-veilederen trenger råd. Nav Arbeidsrådgivning kobles på. 

Bildet viser en smilende mann, som er psykolog i Nav arbeidsrådgivning. Ved siden av er en figur som viser at dette er en del av en artikkelserie om tjenestetilbud som kobler arbeid og helse.
– Vi kan hjelpe til med å avdekke menneskers ønske om å komme i jobb og deres iboende ressurser, sier psykolog Andreas Grønningsæther, leder for Nav Arbeidsrådgivning i Trøndelag. (Foto: Privat) 

 «Anne» (42) har vært sykmeldt lenge. Nå har hun sagt opp jobben. Hun er deprimert, og er redd for å bli sykere hvis hun prøver seg i et nytt arbeidsforhold. Nav-veilederen hennes foreslår: Hva om vi ber om et møte med en psykolog eller pedagog hos Nav Arbeidsrådgivning? 

Av Bjørn Kvaal    
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering  

NAV Arbeidsrådgivning finnes i alle landets fylker. Her er det ansatt psykologer, pedagoger og rådgivere med spesialkompetanse innen karriereveiledning, veiledningsmetodikk, rus med mer.  

De skal bistå Navs lokalkontor i oppfølging og veiledning av personer med behov for bistand det lokale Nav-kontoret ikke kan gi. 

– Dette gir Nav en tverrfaglig kompetanse innen både arbeid og helse, sier Hilde Kristin Weng, seniorrådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet. 

Kartlegging, veiledning og opplæring 

Mange mennesker i arbeidsfør alder er utenfor arbeid eller utdanning på grunn av helserelaterte plager. De har behov for helhetlig veiledning og behandling – med fokus på både arbeid og helse. Hvordan kan dette gjøres? Hvilke ulike typer tilbud finnes? Dette vil vi vise i en serie artikler her på arbeidoghelse.no denne våren. Først ut er Nav Arbeidsrådgivning.

De ansatte hos Nav Arbeidsrådgivning har tre arbeidsområder: 

  • Kartlegge brukerens situasjon, eksempelvis knyttet til psykisk helse, kognitiv funksjon og lese- og skrivevansker 
  • Gi veiledning om hvordan komme i arbeid eller bli i den nåværende jobben
  • Opplæring av Nav-veiledere, for eksempel om psykiske helseplager, veiledningsmetodikk, helseutfordringer og tilrettelegging på arbeidsplass 

Gir bistand utover den Nav-veilederne kan gi  

– Med Nav Arbeidsrådgivning styrkes både og arbeid og helse i Nav sitt arbeid, sier Hilde Kristin Weng, seniorrådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet. (Foto: Privat) 

Målgruppen for Nav Arbeidsrådgivning er personer som har behov for bistand utover det veilederne ved Navs lokalkontorer kan tilby. I 2022 bisto Nav Arbeidsrådgivning 4000-5000 personer.  

Tilbudet skal lette tilpasningen til arbeidslivet for personer som har utfordringer med å komme i eller tilbake til jobb. Arbeidssøkere med psykiske plager, sammensatte utfordringer eller lese- og skrivevansker henvises ofte hit.​  

– Tjenesten skal øke bevissthet om egne ressurser, mestring av helsemessige utfordringer og gi større håp om arbeid. Dette skal bidra til at hver enkelt setter seg klare og oppnåelige mål for å komme i arbeid, sier Hilde Kristin Weng. 

Sjekker ut motivasjon og ønsker 

Psykolog Andreas Grønningsæther er leder for Nav Arbeidsrådgivning i Trøndelag. Han mener den supplerende kompetansen han og kollegene i arbeidsrådgivningen har er viktig for Nav sitt arbeid. 

– En del av de Nav-veilederne skal bistå har ikke vært i kontakt med helsevesenet. Noen ganger kan vi foreslå at det kan være riktig å gjøre. Vi kan også ta opp spørsmål som kan få fram brukernes motivasjon og ønsker. Vil de tilbake i jobb, i så fall hva slags jobb, og hvilke iboende ressurser har de? sier Grønningsæther. 

Han er også opptatt av å sjekke ut om brukerne har helseplager som har ført til at tankene er fastlåst, for eksempel at det «ikke er mulig å jobbe fordi smertene i hofta er for store». Kan det likevel være annet arbeid som er aktuelt eller kan tilrettelegging på jobb gi nye muligheter? Kan plagene skyldes noe annet, for eksempel mobbing i barndom eller på arbeidsplassen? 

Tror arbeidslivet er over 

Anne er en tenkt person. Hun er basert på situasjonen til en del av de som får bistand fra Nav Arbeidsrådgivning. Hun er jevnlig hos fastlegen sin, men har ikke vært til behandling i helsetjenestene ut over det. 

Tross en bachelorgrad innen faget sitt, er Anne redd hun ikke skal klare å mestre arbeidsoppgaver. Tanken om at hun ikke lenger kan være i noen form for arbeid begynner å feste seg.  

Nav-veilederen tenker at han trenger hjelp til å komme i posisjon så han kan bistå Anne på en annen måte enn det han har klart til nå. Han kontakter Nav Arbeidsrådgivning.  

Samarbeid med kolleger i helsevesenet 

Det er flere måter de ansatte ved Nav Arbeidsrådgivning kan bistå. Kanskje deltar de på møter sammen med Anne og hennes Nav-veileder ved lokalkontoret. De kan også lytte og stille noen nye spørsmål for å se om Anne kan nærme seg sine utfordringer på en ny måte. Eller de kan innkalle Anne til egne samtaler. Da vil psykologen på forhånd ha lest Annes journal og snakket med Nav-veileder og eventuelt også helsepersonell som har fulgt opp Anne.  

De vil se etter årsaken til at hun har blitt deprimert. Er det andre psykiske helseutfordringer som kan forklare vanskene med å stå i jobb? Hva har vært prøvd av behandling? Er det andre tilnærmingsmåter og behandlinger legen bør vurdere?  

Etter møtet med Anne kan det være aktuelt med en samtale med fastlegen igjen. For eksempel kan en anbefaling om henvisning til distriktspsykiatrisk senter (DPS) eller til oppfølging av kommunens psykiske helsetjeneste være aktuelt.  

Ressurser og muligheter  

Psykologen prøver å finne ut hva som er Annes styrker og ressurser, men også hva som er hennes utfordringer og såre punkt.  

– Personens arbeidshåp er nesten alltid helt avgjørende for sjansene for å komme tilbake i jobb, eller klare å stå i arbeid. Du kan for eksempel ha en svært utfordrende psykisk lidelse, men likevel mestre arbeid hvis du er motivert for å jobbe, sier Andreas Grønningsæther. 

Målet er at Anne skal komme ut i en jobb hun kan stå i over tid, men kanskje ikke samme type stilling eller i samme bransje som hun har vært i tidligere. 

Kanskje kan det avklares at det er behov for tilrettelegging for at Anne skal kunne stå i jobb, og også at det kan være andre typer stillinger som kan passe henne og hennes situasjon. Sammen med Anne vil Nav Arbeidsrådgivning undersøke dette, og Nav-veileder og Anne vil jobbe videre sammen for å komme tilbake i et arbeid hun kan mestre.  

Senter for jobbmestring 

I noen tilfeller kan Senter for jobbmestring kobles på. Dette tilbudet finnes i seks av landets fylker. Målgruppe er de som har angst og/eller depresjon. Her kan man få hjelp til å mestre symptomer slik at man kan bli værende i eller komme i jobb. I tillegg kan det gis hjelp med jobbsøk, karriereveiledning og/eller oppfølging på arbeidsplassen. 

– Mer treffsikker oppfølging 

– Nav Arbeidsrådgivning har helsekompetanse og pedagogisk kunnskap knyttet til deltakelse i arbeidslivet. Når denne kompetansen kombineres med kunnskapen til Nav-veilederne, gir det en mer helhetlig og treffsikker oppfølging av brukerne fra Nav, mener Weng. 

Andreas Grønningsæther bruker som eksempel at de kan hjelpe brukere med blant annet med hjelpemidler som gjør at de kan få struktur på dagen. De kan også lære dem metoder om hvordan de kan klare å omgås mennesker på en arbeidsplass hvis dét er utfordrende. 

Utvikling av tjenesten 

Nav Arbeidsrådgivning jobber nå med utvikling av tjenesten, basert på innsikt i behov hos brukere og hos veiledere i Nav. Det innebærer en ny beskrivelse av tjenestene som skal leveres, faglig kvalitet, rammer for tjenesten, samarbeid med andre enheter samt målbare resultater.  

– Målet for arbeidet er blant annet økt bruk av Nav Arbeidsrådgivning sin kompetanse inn i oppfølgingsarbeid, og å styrke helhetlig oppfølgingsarbeid. Vi ønsker det skal bidra til en mer helhetlig oppfølging av jobbsøkere og sykmeldte som får bistand fra Nav, sier Hilde Kristin Weng.  

Artikkelserie: Tjenestetilbud som kobler arbeid og helse

Mange mennesker i arbeidsfør alder er utenfor arbeid eller utdanning på grunn av helserelaterte plager, og har behov for helhetlig veiledning og behandling – med fokus på både arbeid og helse. Hvordan kan dette gjøres? Hvilke ulike typer tilbud finnes? Det er temaet for serien denne artikkelen er en del av.

I artikkelserien får du se eksempler på hvordan arbeid og helse kobles i praksis i:
Nav arbeidsrådgivning
Arbeidsrettet rehabilitering i regi av spesialisthelsetjenesten
Arbeidsrettet rehabilitering i regi av Nav
Fontenehus
HelseIArbeid
Senter for jobbmestring
Arbeidsfokus i fastlegekontor
Kreftrehabilitering med jobbfokus
Arbeidsforberedende trening (AFT)
En deltaker ved «Arbeidsfokus i fastlegekontor»

Les mer om tjenestetilbud som kobler arbeid og helse >

Koblingene mellom arbeid og helse står sentralt i den nasjonale strategien for arbeid og helse: «Målet med den reviderte strategien er å utvikle arbeid- og helseområdet som fagfelt, ved at forvaltning, fagfelt og de det gjelder, skaper effektfulle koblinger mellom arbeid og helse».
Les mer: Den nye strategien for arbeid og helse er klar >
Les «Strategi for fagfeltet arbeid og helse» (pdf)

Vil du vite mer om arbeid og helse?

På vår temaside finner du en oversikt over forskning, kurs og andre ressurser innen arbeid og helse >