Tjenestetilbud som kobler arbeid og helse

Figur som illustrerer fagfeltet arbeid og helse, og ulik grad av koblinger mellom arbeid av helse.
Det finnes ulike typer og grader av koblinger mellom arbeid og helse i ulike tjenestetilbud. Koblingene er til for å gi mennesker med sammensatte helse- og livsutfordringer bedre hjelp til å komme i jobb.

Mange mennesker i arbeidsfør alder er utenfor arbeid eller utdanning på grunn av helserelaterte plager, og har behov for helhetlig veiledning og behandling – med fokus på både arbeid og helse. Hvordan kan dette gjøres? Hvilke ulike typer tilbud finnes?

Av Guro Lien
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Å få flere i jobb er en av de største utfordringene landet vårt står overfor. Andelen unge uføre øker, og hver femte person i arbeidsfør alder er utenfor arbeid eller utdanning på grunn av helserelaterte utfordringer og plager.

Sammensatte helse- og livsutfordringer

I mange tilfeller er disse plagene tegn på sammensatte helse- og livsproblemer som gjør det krevende å stå i jobb. Mange får utredning, behandling og rehabilitering i helsevesenet knyttet til plagene. Mange får også ytelser og arbeidsrettede tiltak fra Nav. Navs virkemidler alene er ofte ikke tilstrekkelige for å hjelpe disse innbyggerne på en meningsfull måte. Samtidig har helsetjenesten liten tradisjon for å være opptatt av deltakelse i arbeidslivet. Regelen innenfor både arbeidssektoren og helsesektoren har vært å tenke sekvensielt. Arbeid blir først et tema når behandlingen er sluttført.

Et stort spenn av tjenestetilbud

Nettopp behovet for helhetlig bistand innenfor både arbeid og helse – og gjerne samtidig, danner grunnlaget for et etter hvert stort spenn av tjenestetilbud som på ulike måter og i ulik grad kobler arbeid og helse. En av grunntankene bak tjenestetilbudene er at aktivitet og arbeidsdeltakelse kan gi bedre helse, og at arbeid og aktivitet i seg selv kan virke helsefremmende og være en del av behandlingen. Målet er å bedre møte behovene til personer med sammensatte helse- og livsproblemer slik at de kan komme inn i eller tilbake i jobb.

Behovet for bedre tilbud til denne gruppen har også resultert i en satsing på fagfeltet fra myndighetenes side: En nasjonal strategi for arbeid og helse.

Artikkelserie: Tjenestetilbud som kobler arbeid og helse

I en artikkelserie utforsker vi noen av arbeid- og helsetjenestetilbudene ved å intervjue noen tjenestetilbydere. Vi vil gi noen eksempler på:

  • Ulike typer tjenestetilbud som kobler arbeid og helse
  • Ulike koblinger mellom arbeid og helse
  • Hva som kjennetegner personer som har nytte av disse koblingene
  • Hvilke utfordringer og utviklingsmuligheter som finnes der arbeid og helse møtes

I artikkelserien møter du representanter fra følgende tjenestetilbud:

«Tjenestetilbud som kobler arbeid og helse» – hva er det?

Figur: Fagfeltet (illustrert med firkanten) dekker tjenestetilbud som i ulik grad og på ulike måter kobler arbeid og helse. Kjernen (mørkelilla felt i midten) representerer de tjenestetilbudene som har flest og sterkest koblinger mellom arbeid og helse, og der samhandling mellom arbeid og helse er en forutsetning. Jo lengre ut fra midten, jo svakere er koblingene mellom arbeid og helse. Figuren og kategoriene viser et forenklet bilde. Grensene mellom de ulike kategoriene er mer flytende i praksis enn det figuren tilsier. Figuren er under utvikling og er inspirert av figuren som skal illustrere fagfeltet i «Strategi for fagfeltet arbeid og helse», s. 20.  Illustrasjon: Guro Lien

For at et tjenestetilbud skal koble arbeid og helse må det inneholde både komponenter som skal bidra til økt arbeidsevne og arbeidsdeltakelse og komponenter som skal bidra til bedring eller økt mestring av psykiske og/eller fysiske helseplager. Koblingen mellom arbeid og helse kan både skje internt i tjenesten og mellom tjenester/sektorer.

Tjenestetilbudene i fagfeltet kan deles inn i fem kategorier:
1) Tjenestetilbud der samhandling mellom arbeid og helse er en forutsetning
2A) Arbeidstjenestetilbud med en tydelig helsekomponent
2H) Helsetjenestetilbud med en tydelig arbeidskomponent
3A) Arbeidstjenestetilbud med noe helsefokus
3H) Helsetjenestetilbud med noe arbeidsfokus

1) Tjenestetilbud der samhandling mellom arbeid og helse er en forutsetning
Samhandlingen kan skje internt i tjenestetilbudet eller mellom tjenestetilbudet og eksterne aktører innen arbeid og helse. For å inngå i denne kategorien, må det enten foregå intern samhandling mellom profesjoner innen arbeid og helse i tverrfaglige team i tjenestetilbudet, eller det må ligge som forutsetning at tilbudet leveres i et tjenestesamarbeid mellom arbeidssektoren og helsesektoren. Tjenestetilbudene i denne kategorien er «kjernetilbudene» i fagfeltet, der koblingene mellom arbeid og helse er sterkest, og der arbeid og helse vektes forholdsvis likt.  Eksempler på slike tilbud er Individuell jobbstøtte (IPS), HelseIArbeid, arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten og Senter for jobbmestring.

2A) Arbeidstjenestetilbud med en tydelig helsekomponent
Dette er tjenestetilbud som har sin hovedforankring i arbeidssektoren (ofte i Nav), og som inneholder komponenter som både skal bidra til økt arbeidsevne og arbeidsdeltakelse og komponenter som skal bidra til bedring eller økt mestring av psykiske og/eller fysiske helseplager. Et flertall av disse tjenestetilbudene har sin hovedforankring i Nav og har naturlig nok en overvekt av fokus på arbeid og arbeidsdeltakelse. Noen eksempler på slike tilbud er Nav Arbeidsrådgivning og arbeidsrettet rehabilitering i Nav.

2H) Helsetjenestetilbud med en tydelig arbeidskomponent
Dette er tjenestetilbud som har sin hovedforankring i helsesektoren (ofte i spesialisthelsetjenesten) og som inneholder komponenter som både skal bidra til økt arbeidsevne og arbeidsdeltakelse og komponenter som skal bidra til bedring eller økt mestring av psykiske og/eller fysiske helseplager. Med hovedforankring i helsesektoren har naturlig nok disse tjenestetilbudene en overvekt av fokus på helse. Et eksempel på slike tilbud er polikliniske tilbud innen «Helse og arbeid».

Utenfor kjernen, men fortsatt inne i den lilla firkanten, finner vi tilbud som i noen grad kobler arbeid og helse, for eksempel ved at tjenestetilbudene jobber mot samme delmål, mål eller målgrupper som tjenestetilbudene i kjernen.

3A) Arbeidstjenestetilbud med noe helsefokus
Dette er tjenestetilbud som har sin tydelige hovedforankring på arbeidssiden. Kjennetegn ved målgruppen er at de har sammensatte helse- og livsutfordringer og redusert arbeidsevne. Mange er sykemeldte eller får helserelaterte ytelser fra Nav. Eksempler på slike tilbud er arbeidsforberedende trening (AFT) og avklaring, som skjer i regi av arbeids- og inkluderingsbedrifter etter avtale med Nav.

Deltakernes helseplager utløser i mange tilfeller et behov for å koble på helsetjenester eller helsekompetanse underveis i tiltaket eller etter avsluttet tiltak.

3H) Helsetjenestetilbud med noe arbeidsfokus
Dette er tjenestetilbud som har sin tydelige hovedforankring i helsesektoren. Målgruppen er gjerne pasienter under utredning, behandling eller rehabilitering for spesifikke diagnoser. Eksempler på slike tilbud er diagnosespesifikk rehabilitering med noe jobbfokus ved sykehusene, for eksempel rehabilitering etter kreft eller hjerneskade/hjernetraume.

I disse tjenestetilbudene er gjerne den medisinske utredningen, behandlingen eller rehabiliteringen hovedfokus, med retur til arbeid som ett av flere delmål.

Rene arbeidstjenestetilbud og rene helsetjenestetilbud
Utenfor den lilla firkanten, og dermed utenfor fagfeltet arbeid og helse, finnes de rene tjenestetilbudene innen arbeid (lyserødt felt) og innen helse (blått felt). Eksempler på rene arbeidstjenestetilbud er jobbklubb og digitalt jobbsøkerkurs, mens eksempler på rene helse- og omsorgstjenestetilbud er vaksinering og koronatest. 

Artikkelserie: Tjenestetilbud som kobler arbeid og helse

Mange mennesker i arbeidsfør alder er utenfor arbeid eller utdanning på grunn av helserelaterte plager, og har behov for helhetlig veiledning og behandling – med fokus på både arbeid og helse. Hvordan kan dette gjøres? Hvilke ulike typer tilbud finnes? Det er temaet for serien denne artikkelen er en del av.

I artikkelserien får du se eksempler på hvordan arbeid og helse kobles i praksis i:
Nav arbeidsrådgivning
Arbeidsrettet rehabilitering i regi av spesialisthelsetjenesten
Arbeidsrettet rehabilitering i regi av Nav
Fontenehus
HelseIArbeid
Senter for jobbmestring
Arbeidsfokus i fastlegekontor
Kreftrehabilitering med jobbfokus
Arbeidsforberedende trening (AFT)
En deltaker ved «Arbeidsfokus i fastlegekontor»

Les mer om tjenestetilbud som kobler arbeid og helse >

Koblingene mellom arbeid og helse står sentralt i den nasjonale strategien for arbeid og helse: «Målet med den reviderte strategien er å utvikle arbeid- og helseområdet som fagfelt, ved at forvaltning, fagfelt og de det gjelder, skaper effektfulle koblinger mellom arbeid og helse».
Les mer: Den nye strategien for arbeid og helse er klar >
Les «Strategi for fagfeltet arbeid og helse» (pdf)

Vil du vite mer om arbeid og helse?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt eller ta en kikk på temasiden om arbeid og helse – der finner du en oversikt over forskning, kurs og andre ressurser >