Tjenestetilbud som kobler arbeid og helse

Figur som illustrerer fagfeltet arbeid og helse, og ulik grad av koblinger mellom arbeid av helse.
Det finnes ulike typer og grader av koblinger mellom arbeid og helse i ulike tjenestetilbud. Koblingene er til for å gi mennesker med sammensatte helse- og livsutfordringer bedre hjelp til å komme i jobb.

Mange mennesker i arbeidsfør alder er utenfor arbeid eller utdanning på grunn av helserelaterte plager, og har behov for helhetlig veiledning og behandling – med fokus på både arbeid og helse. Hvordan kan dette gjøres? Hvilke ulike typer tilbud finnes?

Av Guro Lien
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Å få flere i jobb er en av de største utfordringene landet vårt står overfor. Andelen unge uføre øker, og hver femte person i arbeidsfør alder er utenfor arbeid eller utdanning på grunn av helserelaterte utfordringer og plager.

Sammensatte helse- og livsutfordringer

I mange tilfeller er disse plagene tegn på sammensatte helse- og livsproblemer som gjør det krevende å stå i jobb. Mange får utredning, behandling og rehabilitering i helsevesenet knyttet til plagene. Mange får også ytelser og arbeidsrettede tiltak fra Nav. Navs virkemidler alene er ofte ikke tilstrekkelige for å hjelpe disse innbyggerne på en meningsfull måte. Samtidig har helsetjenesten liten tradisjon for å være opptatt av deltakelse i arbeidslivet. Regelen innenfor både arbeidssektoren og helsesektoren har vært å tenke sekvensielt. Arbeid blir først et tema når behandlingen er sluttført.

Et stort spenn av tjenestetilbud

Nettopp behovet for helhetlig bistand innenfor både arbeid og helse – og gjerne samtidig, danner grunnlaget for et etter hvert stort spenn av tjenestetilbud som på ulike måter og i ulik grad kobler arbeid og helse. En av grunntankene bak tjenestetilbudene er at aktivitet og arbeidsdeltakelse kan gi bedre helse, og at arbeid og aktivitet i seg selv kan virke helsefremmende og være en del av behandlingen. Målet er å bedre møte behovene til personer med sammensatte helse- og livsproblemer slik at de kan komme inn i eller tilbake i jobb.

Behovet for bedre tilbud til denne gruppen har også resultert i en satsing på fagfeltet fra myndighetenes side: En nasjonal strategi for arbeid og helse.

Ny artikkelserie: Tjenestetilbud som kobler arbeid og helse

I en ny artikkelserie skal vi utforske noen av arbeid- og helsetjenestetilbudene, ved å intervjue noen tjenestetilbydere. Vi vil gi noen eksempler på:

  • Ulike typer tjenestetilbud som kobler arbeid og helse
  • Ulike koblinger mellom arbeid og helse
  • Hva som kjennetegner personer som har nytte av disse koblingene
  • Hvilke utfordringer og utviklingsmuligheter som finnes der arbeid og helse møtes

I artikkelserien skal du få møte representanter fra følgende tjenestetilbud:

«Tjenestetilbud som kobler arbeid og helse» – hva er det?

Fagfeltet (illustrert med firkanten) dekker tjenestetilbud som i ulik grad og på ulike måter kobler arbeid og helse. Kjernen (lilla felt i midten) representerer de tjenestetilbudene som har flest eller sterkest koblinger mellom arbeid og helse. Utenfor kjernen, men innenfor firkanten, finner man tjenestetilbud med enkelte koblinger mellom arbeid og helse. Figuren er under utvikling og er inspirert av figuren som skal illustrere fagfeltet i «Strategi for fagfeltet arbeid og helse», s. 20. Illustrasjon: Guro Lien

Vi kan se for oss at fagfeltet arbeid og helse (illustrert med firkanten) dekker tjenestetilbud som i ulik grad og på ulike måter kobler arbeid og helse.

Kjernen (lilla felt i midten) representerer tjenestetilbudene som har flest eller sterkest koblinger mellom arbeid og helse. Kjernen kan deles inn i to kategorier, som begge har flere koblinger mellom arbeid og helse:

1a) Arbeidstjenestetilbud med en tydelig helsekomponent. Noen eksempler på slike tilbud er Nav Arbeidsrådgivning, arbeidsrettet rehabilitering i Nav, Individuell jobbstøtte (IPS), Senter for jobbmestring og andre tjenestetilbud som har tatt i bruk eller latt seg inspirere av IPS-metodikken.

1b) Helsetjenestetilbud der retur til arbeid er det overordna målet. Noen eksempler på slike tilbud er Helse og arbeid og arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

Utenfor kjernen, men fortsatt inne i den lilla firkanten, finner vi tilbud som i noen grad kobler arbeid og helse, enten gjennom noen få koblinger mellom arbeid og helse, eller ved at tjenestetilbudene har samme eller overlappende målgrupper som tjenestetilbudene i kjernen. Tjenestetilbudene utenfor kjernen kan deles inn i to kategorier:

2a) Arbeidstjenestetilbud med noe helsefokus. Eksempler på slike tilbud kan være arbeidsforberedende trening (AFT) og avklaring, som skjer i regi av arbeids- og inkluderingsbedrifter etter avtale med Nav. Disse tilbudene har gjerne overlappende eller samme målgrupper som tjenestetilbudene i kjernen, men ofte færre og svakere koblinger mellom arbeid og helse.

2b) Helsetjenestetilbud med noe arbeidsfokus. Eksempler på slike tilbud kan være diagnosespesifikk rehabilitering med noe jobbfokus ved sykehusene, for eksempel rehabilitering etter kreft eller hjerneskade/hjernetraume. Her er medisinske delen av rehabiliteringen gjerne hovedfokus, men med et jobbfokus i tillegg.

Utenfor den lilla firkanten, og dermed utenfor fagfeltet arbeid og helse, finnes de rene tjenestetilbudene innen arbeid (lyserødt felt) og innen helse (blått felt). Eksempler på rene arbeidstjenestetilbud er jobbklubb og digitalt jobbsøkerkurs, mens eksempler på rene helsetjenestetilbud er vaksinering og koronatest.

Artikkelserie: Tjenestetilbud som kobler arbeid og helse

Mange mennesker i arbeidsfør alder er utenfor arbeid eller utdanning på grunn av helserelaterte plager, og har behov for helhetlig veiledning og behandling – med fokus på både arbeid og helse. Hvordan kan dette gjøres? Hvilke ulike typer tilbud finnes? Det er temaet for serien denne artikkelen er en del av.

I artikkelserien får du møte representanter fra følgende tjenestetilbud:
Nav arbeidsrådgivning
Arbeidsrettet rehabilitering i regi av spesialisthelsetjenesten
Arbeidsrettet rehabilitering i regi av Nav
Fontenehus
HelseIArbeid
Senter for jobbmestring
Arbeidsfokus i fastlegekontor
Arbeidsforberedende trening (AFT)
Kreftrehabilitering med jobbfokus

Les mer om tjenestetilbud som kobler arbeid og helse >

Koblingene mellom arbeid og helse står sentralt i den nasjonale strategien for arbeid og helse: «Målet med den reviderte strategien er å utvikle arbeid- og helseområdet som fagfelt, ved at forvaltning, fagfelt og de det gjelder, skaper effektfulle koblinger mellom arbeid og helse».
Les mer: Den nye strategien for arbeid og helse er klar >
Les hele strategien (pdf)

Vil du vite mer om arbeid og helse?

På vår temaside finner du en oversikt over forskning, kurs og andre ressurser innen arbeid og helse >