Kurs innen arbeid og helse

Illustrasjon: Cecilie Høgås

Utdanning for fagpersoner innen helse går sjelden i dybden på samspillet mellom arbeid og helse. Leger, sykepleiere og fysioterapeuter uten spesialisering har som regel for lite kunnskap om hva arbeid betyr for helsa og om fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering generelt. Våre kurs skal gjøre det lettere å tilegne seg nødvendig tilleggskunnskap.

Av Olav Hahn
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Som kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering har vi utviklet kurs der arbeid og helse står sentralt. Kursene tilbys som rene nettkurs og kan kombineres med undervisning og workshops. Undervisning og workshops kan gjennomføres både på nett, fysisk eller en kombinasjon av disse.

Behov for kunnskap om samspillet mellom arbeid og helse

Helsetjenester har røtter i en biomedisinsk forståelse. Vurderinger om sykdom skal kobles mot objektive medisinske funn og legges til grunn for å utløse retten til sykepenger. En mer helhetlig vurdering gjøres innen rehabilitering der flere faktorer skal legges til grunn for behandling. Likevel kommer vurdering av arbeid ofte sent i medisinsk rehabilitering, hvis arbeid i det hele tatt blir tatt hensyn til.

Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) er et tilbud i spesialisthelsetjenesten som ble etablert i 2002, og var lenge det eneste rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten som hadde arbeid som hovedmål. Likevel er kunnskap om synergien mellom arbeid og helse et område fagpersoner i ARR ofte må tilegne seg etter fullført utdanning. Dette gjør at institusjoner som tilbyr rehabilitering med arbeid som mål, også må sørge for å gi sine fagpersoner nødvendig kunnskap om arbeidsdimensjonen.

Som kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering var dette en problemstilling vi tidlig ble klar over. Arbeidsdimensjonen har gradvis fått større betydning i rehabiliteringsfeltet generelt. Den gradvise dreiningen mot arbeid avdekket behov for ny kunnskap blant helsearbeidere. Hvordan påvirker arbeid helsen? Hvordan kan ett mål om arbeid realiseres i praksis? Hvordan skal teamet jobbe sammen når arbeid blir mål? Hvem tar ansvar for hva?

Kurs utviklet i samarbeid med fagfeltet

Behov om ny kunnskap ble spesielt tydelig gjennom vår årlige konferanse «Arbeid og helse – Åpen arena». Dette er et møtested der vi inviterer aktører og fagpersoner som jobber i skjæringsfelt mellom arbeid og helse. Fagpersoner som jobber med rehabilitering i helsetjenesten signaliserte behov for økt kunnskap om arbeid. På konferansen inviterte vi derfor til tverrfaglige grupper for å drøfte kunnskapsbehovet når arbeid hadde blitt ett så tydelig mål.

Resultatet fra dette arbeidet samlet vi sammen i ulike temaområder. Ut fra temaområdene jobbet vi frem det som ble ulike moduler med arbeidsdimensjonen som utgangspunkt. Jeg kommer nærmere inn på selve innholdet i modulene, men overordnet består det opprinnelige kurset av fem moduler som innledes med sentral forskning om arbeid og helse. De andre modulene handler henholdsvis om arbeidsevne som begrep, sykefraværssystemet i Norge, kartleggingsverktøy og en «case» der vi følger en deltaker gjennom et rehabiliteringsløp. Kurset heter «Arbeidsfokus i rehabilitering» og er rettet mot fagpersoner i medisinsk rehabilitering, men er like relevant for alle som jobber med temaet «arbeid og helse».

To kurs: Arbeidsfokus i rehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering

Det har vist seg at også fagpersoner med helsebakgrunn og som jobber i ARR ofte har behov for mer kunnskap om synergien mellom arbeid og helse. Ulike institusjoner som tilbyr ARR har tidligere benyttet seg av nevnte kurs, selv om målgruppen for kurset i utgangspunktet er fagpersoner i medisinsk (diagnosespesifikk) rehabilitering.

Samtidig har vi utarbeidet en faglig veileder for ARR i samarbeid med flere sentrale aktører i ARR-fagfeltet. Veilederen ligger på vår hjemmeside og brukes som oppslagsverk. Behovet for å utvikle et eget nettkurs for fagpersoner i ARR ble tydelig. Vi tok derfor utgangspunkt i vårt opprinnelige kurs som inneholder mange sentrale tema som også er relevante for ARR. Sammen med fagstoffet fra ARR-veilederen laget vi et kurs som er mer spisset inn mot fagpersoner som jobber med ARR. Det betyr at vi i dag har to kurs, ett for aktører som tilbyr rehabilitering der arbeid er ett av flere mål og som har primært et helsefokus, og ett for aktører som tilbyr ren arbeidsrettet rehabilitering – hvor arbeid er selve hovedmålet.

Dette inneholder kursene

Kursene er delt inn i ulike moduler med hver sin fordypning. I første modul presenterer vi forskning som sier noe om hvordan arbeid og helse gjensidig kan påvirke hverandre. Modul 2 ser på arbeidsevne, hva det er, hvordan det måles og hvordan ulike aktører har delvis ulik og delvis overlappende forståelse av begrepet. Modul 3 har sykefraværssystemet i Norge som tema. Dette inkluderer rettigheter og plikter for de ulike aktørene, samhandling, tidslinje og rammer. Deretter er presentasjon og bruk av ulike kartleggingsverktøy der arbeid er mål tema for modul 4.  Til slutt ser vi på et forløp der en tenkt deltaker følges fra henvisning til utskriving gjennom et rehabiliteringsforløp. Nettkursene har kontrollspørsmål underveis, og eksempler fra praksis.

Det vi kaller kjernemoduler består i tillegg til modulene som er nevnt over av henholdsvis en modul om tverrfaglig teamarbeid og en modul om prinsipper i arbeidsrettet rehabilitering. Utover kjernemodulene i ARR kurset finnes det også 10 moduler som er spesifikt rettet mot de ulike fagområdene i ARR. Modulene er valgfrie ut ifra den enkeltes spesifikke behov og arbeidsoppgaver.

Finn ut mer om de to nettkursene og få gratis tilgang:

> Arbeidsfokus i rehabilitering – for deg som jobber med helse, og ønsker økt fokus på arbeid som delmål

> Arbeidsrettet rehabilitering – en grundig innføring for deg som jobber med rehabilitering der arbeid er hovedmålet

Fra teori til praksis – i hele teamet: Kombiner nettkurs med workshops eller nettmøter

Å bygge bro mellom teori og praksis er viktig her. Kunnskapen skal komme deltaker/pasient til gode og bidra til økt kvalitet av rehabiliteringstilbudet. For å få en god overgang fra teori til praksis, anbefaler vi at nettkursene gjennomføres i gruppe med kolleger og at fagstoffet fra modulene diskuteres og relateres til egen praksis. Vi anbefaler at team eller andre grupper med kolleger benytter seg av muligheten for å gjennomføre våre workshops som del av kursene, enten fysisk eller gjennom nettsamlinger. Vi har derfor også tilrettelagt kurs som kan tas for teams: Arbeidsrettet rehabilitering for team og arbeidsfokus i rehabilitering for team.

Det sistnevnte kurset er nyutviklet nå i høst, og er primært for tverrfaglige team som ønsker en felles forståelse av viktige begreper innen arbeid og helse. Kurset består av en teoretisk del og nettmøter der vi går gjennom de ulike fagspesifikke delene av kurset i tur og orden. På den ene siden er hensikten å bli omforent om grunnleggende begreper og konsepter når arbeid blir et mål. På den andre siden jobber vi aktivt sammen med teamet for å få til en god tverrfaglig dialog når ulike fagprofesjoner møtes. Sistnevnte gjennomføres enten via nettmøter eller fysiske møter.

Kursene er i utgangspunktet gratis, men der vi blir bedt om å holde en kursdag fysisk hos den enkelte institusjonen ber vi om at den som bestiller dekker våre reisekostnader. Vi er svært fleksible i hvordan kursene tilrettelegges ut ifra de enkeltes behov.

Finn ut mer om kurs for team og organisasjoner:

> Arbeidsfokus i rehabilitering – for team som jobber med helse, og trenger en felles forståelse av nøkkelbegreper og hvordan dere kan hjelpe pasientene med arbeid og helse – samtidig

> Arbeidsrettet rehabilitering – en innføring i arbeidsrettet rehabilitering for team og organisasjoner